Dükkan yıkım ve enkaz kaldırılması işi

Dükkan yıkım ve enkaz kaldırılması işi

İLAN

SİDAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayii bölgesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 48 Adet (Yaklaşık 4000 m² inşaat alanı) Dükkan yıkım ve enkaz kaldırılması işi Yönetim Kurulumuzun 07/08/2023 tarih ve 26 sayılı kararına göre muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. 

 

 

S.NOİŞİN TANIMI MUHAMMEN BEDEL (TL) 
1Kentsel Dönüşüm Projesi Demircilerardı mah 48 Adet (Yaklaşık 4000 m² inşaat alanı) dükkan yıkım ve enkazın Kaldırılması işi25.000,00.-TL

İhalesi; 11 AĞUSTOS 2023 Cuma Günü saat 11:00 'da şirketimizin Emirpaşa Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi No:66 SİVAS adresinde yapılacaktır. Teklifler Kunduracılar Çarşısı Kat:4 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Sidaş A.Ş. Kentsel Dönüşüm Birimine teslim edilecektir. 

 İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 10.30’ a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Şirketimize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(İstenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,
  3. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri
  4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  5. Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
  6. Katılımcıların Hurdacılık ve Yıkım İşleri alanında faaliyet gösterdiklerine dair bağlı bulundukları odadan veya vergi dairesinden alacakları faaliyet belgesinin ibrazı şarttır. (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

 

 

İ L A N O L U N U R.

Bu içerik, 08 Ağustos 2023 tarihinde oluşturuldu.  14353 defa incelendi.